Artikel 1 Definities
Fotografie bij Marloes, gevestigd te Dordrecht en ingeschreven onder KvK-nummer
76002446, wordt aangeduid als fotograaf.
De wederpartij wordt aangeduid als klant.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan fotograaf
tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene
voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een online cursus wordt aangeduid als
deelnemer.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van
fotograaf waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door fotograaf
ingeschakelde derden.
Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de
algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
Artikel 3 Offertes
Indien er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14
kalenderdagen.
De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
Fotograaf kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer klant kon begrijpen dat
de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden
als zodanig gefactureerd.
Artikel 4 Tarieven en betalingen
De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
De vermelde prijzen in het aanbod zijn inclusief btw en reiskosten. Eventuele
nabestellingen, materiaalkosten, locatie en wijzigingen in de standaard stijl zijn hier
niet bij inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Indien er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het
gebruikelijke uurtarief van fotograaf. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren
gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk
gemaakte uren worden in rekening gebracht.
Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze
worden alleen uitgevoerd na toestemming van klant en apart gefactureerd.
Fotograaf heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3
maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op
ontbinding van de overeenkomst.
Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en
het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Klant komt het recht
toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag vooraf in rekening gebracht.
De datum van de shoot is pas definitief gereserveerd na voldoening van het volledige
bedrag.
Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij
op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere
afspraken over hebben gemaakt.
Wanneer klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van
rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend
vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van
haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor
rekening van klant.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de
vorderingen van fotograaf op klant onmiddellijk opeisbaar. Eventuele licenties komen
in een dergelijk geval tevens te vervallen.
Artikel 5 Informatieverstrekking
Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is uiterlijk
één kalenderweek voor aanvang van de opdracht beschikbaar.
Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer
de informatie van een derde komt.
Fotograaf zal alle informatie vertrouwelijk behandelen.
Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging
oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
Klant vrijwaart fotograaf van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de
afspraken opgenomen in dit artikel.
Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
Fotograaf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet
verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
Klant is op de hoogte van de standaard stijl van fotograaf.
Fotograaf kan niet garanderen dat elk moment op een shoot wordt vastgelegd.
Fotograaf is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van haar
werkzaamheden.
Wanneer klant later aanwezig is dan de overeengekomen tijd, komt deze tijd te
vervallen.
Klant zorgt ervoor dat de omstandigheden tijdens de shoot zo gunstig mogelijk zijn.
Indien fotograaf bij de uitvoering van haar opdracht tegenwerking ondervindt van
derden, is zij niet aansprakelijk voor de verminderde resultaten als gevolg hiervan.
Indien klant niet tevreden is met de content, door omstandigheden die vooraf kenbaar
waren, kan dit uitdrukkelijk niet als reden gelden om de shoot kosteloos opnieuw te
doen.
Fotograaf zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar
professionaliteit.
Artikel 7 Wijziging en annulering
Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen,
wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
Fotograaf heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten
of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de

vertrouwensrelatie. Fotograaf is in een dergelijk geval niet gehouden tot een
schadevergoeding.
Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en fotograaf hierdoor verhinderd
is de opdracht uit te voeren, heeft fotograaf het recht om de overeenkomst te
onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer
sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich
voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk zijn.
Indien fotograaf verhinderd is om de opdracht uit te kunnen voeren, wordt de datum
van de fotoshoot verplaatst naar een ander moment. Wanneer verplaatsing niet
mogelijk is, zal zij suggesties aandragen voor een vervangende fotograaf. Indien niet
tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van
de overeenkomst.
Indien de betaling is voldaan is het niet mogelijk om het gekozen pakket te
verminderen. Een upgrade is, tegen meerprijs, wel mogelijk.
In geval van slecht weer is fotograaf bevoegd om tot 1 kalenderdag voorafgaand aan
de shoot deze te verzetten. Indien de shoot in de avond plaatsvindt komt fotograaf
het recht toe om op de dag van de shoot de shoot te verzetten.
Indien klant een golden hour shoot heeft geboekt en de shoot plaatsvindt op een
bewolkte dag, is dit nadrukkelijk geen reden om de shoot kosteloos te verzetten of
annuleren, tenzij anders overeengekomen.
Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan de overeenkomst tot 14
kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de
werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd, of de
overeenkomst b2b is aangegaan.
Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
Bruidsfotografie:
Bij annulering komt de reeds voldane aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking.
Bij annulering tussen de 20 en 16 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt
25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tussen de 16 en 12 kalenderweken voorafgaand aan de shoot wordt
40% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tussen de 12 en 2 kalenderweken voorafgaand aan de bruiloft wordt
50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voorafgaand aan de bruiloft wordt 75% van
het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Overige fotografie:
Bij annulering tot 1 kalendermaand voorafgaand aan de shoot wordt 10% van het
geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 1 kalendermaand en 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt
25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 48 uur voorafgaand aan de shoot wordt 50% van het
geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door fotograaf kunnen
worden doorberekend aan klant.
Artikel 8 Online cursus
Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor
deelnemer.

Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van
het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toekomt de aankoop
te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Wanneer de content in delen
beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter
beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de cursus b2b is
aangeschaft.
Fotograaf heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te
verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
Fotograaf komt een inspanningsverplichting toe. Fotograaf is niet verantwoordelijk
voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf
verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan
tijdens de cursus.
Voor het geven van een cursus maakt fotograaf gebruik van een platform van een
derde. Fotograaf kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op
iedere locatie beschikbaar is.
Fotograaf heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
Fotograaf heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft
deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te
gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren,
nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om binnen 12
kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
Deelnemer mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor
social media worden gebruikt en fotograaf hierin wordt vermeld. Het is deelnemer niet
toegestaan een video opname te maken.
De geleverde informatie blijft eigendom van fotograaf. Er wordt tijdig aangegeven tot
wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van
deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Fotograaf is
gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
Fotograaf kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus
belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft deelnemer geen recht
op restitutie.
Artikel 9 Workshops
Fotograaf is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een
workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft zij het
recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar
fotograaf geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft
deelnemer geen recht op restitutie.
Wanneer deelnemer verhinderd is de workshop bij te wonen, kan zij het
aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer
dienen bekend te worden gemaakt aan fotograaf en het aankoopbewijs mag niet voor
een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
Tijdens de workshop mogen deelnemers geen beeld- en geluidopnames maken,
tenzij het een foto ten behoeve van social media betreft. Wanneer deze beelden op
social media worden geplaatst, is toestemming van fotograaf vereist en dient zij hierin
getagd te worden. Indien andere deelnemers ook zichtbaar zijn op dit beeldmateriaal
is tevens toestemming van hen nodig.

Wanneer deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van
deelname en heeft deelnemer geen recht op restitutie.
Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of
verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de
overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar
partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan
ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst
te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden
opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer
deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de
situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de
overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte
kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te
verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is
overeengekomen.
Wanneer klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens Covid-19, maar de
overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in
aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die
samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen. Bij verplaatsing van de
overeenkomst gelden de tarieven die fotograaf ten tijde van de nieuwe
overeengekomen datum van de shoot of bruidsreportage hanteert, tenzij anders
overeengekomen.
Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen
doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden
aangemerkt. Fotograaf zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te
komen.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst,
tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn
doorgegeven door klant.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door
derden.
Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde
beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en betaling om op
locatie te shooten.
Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen
om gefotografeerd te worden.
Klant is verantwoordelijk voor het gedrag van een kind tijdens een gezinsshoot en
eventuele schade die uit het gedrag ontstaat.
Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en
voor het maken van back-ups.

Indien klant schade toebrengt aan de apparatuur van fotograaf, dient klant de
vervangingswaarde te betalen.
Indien de SD-kaart corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot
kosteloos opnieuw plaatsvinden.
In het geval dat fotograaf schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het
veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het
bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door fotograaf
aan klant in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij
redelijkheid en billijkheid anders vergt.
Klant vrijwaart fotograaf tegen aanspraken van derden die verband houden met de
door fotograaf geleverde diensten en fotoproducten.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de door fotograaf aan klant ter beschikking
gestelde materialen, advies en content berusten bij fotograaf. Het is klant nadrukkelijk
niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden
beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande
toestemming.
Klant is niet bevoegd de content te gebruiken buiten de doeleinden zoals
overeengekomen.
Wanneer wordt gewenst de content te gebruiken buiten deze doeleinden, dient klant
een aanvullende licentie aan te schaffen.
Indien content commercieel of op andere kanalen dan de eigen kanalen van klant
gebruikt wenst te worden, dient toestemming verkregen te worden van fotograaf en
dient fotograaf hierbij vermeld te worden.
Het is niet toegestaan om content in te sturen voor wedstrijden, tenzij anders
overeengekomen.
Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit
omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram)
filters, tenzij anders overeengekomen.
Het staat klant vrij om de voor haar gemaakte content te publiceren mits aan
naamsvermelding wordt gedaan, tenzij anders overeengekomen.
Het eigendom van de door fotograaf geleverde fotoproducten gaat pas over op klant na volledige betaling.
Wanneer in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een
inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte
van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding,
zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
Toestemming voor de opname van de gemaakte content voor klant ten behoeve van
het portfolio van fotograaf wordt verleend via het toestemmingsformulier.
Artikel 13 Levering
Fotograaf spant zich in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
De geschatte levertermijn die partijen zijn overeengekomen dient in acht te worden
genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
Fotograaf maakt te allen tijde zelf een voorselectie van de te leveren content.
Content, inclusief watermerk, wordt aangeleverd in een online galerij, waarna klant
gerechtigd is een selectie te maken uit de voorgeselecteerde content door fotograaf.
Klant komt het recht toe enkel het aantal bestanden die in het pakket zijn opgenomen

te ontvangen, of zij kan ervoor kiezen om tegen betaling van een meerprijs extra
content te ontvangen.
Fotograaf is niet gehouden om niet-geselecteerde of onbewerkt (RAW) fotomateriaal
aan te leveren.
De definitieve content wordt niet geleverd voordat volledige betaling is voldaan.
Fotograaf zal content naar eigen inzicht maken en bewerken.
Klant verklaart bekend te zijn met de standaard stijl van fotograaf.
Aanvullende eisen van klant leveren meerwerk op.
Na ontvangst van de content is klant verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
Indien klant foute leveringsinformatie doorgeeft, is fotograaf hier niet voor
aansprakelijk.
Artikel 14 Bijzondere bepalingen
Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
Indien fotograaf een gehele dag aanwezig dient te zijn op een afgesproken locatie,
komen eventuele voorzieningen zoals een hotelovernachting, maaltijden en
consumpties voor rekening van klant. Fotograaf werkt tijdens de bruiloft de
overeengekomen aaneengesloten uren. Echter, tijdens het diner heeft zij het recht
om een korte pauze te nemen.
Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van
seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door
klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan
klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
Artikel 15 Fotoproducten
Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten,
zoals een fotoalbum. Tot bestelling van gepersonaliseerde producten wordt
overgegaan wanneer het factuurbedrag is overgemaakt. De aangegeven tarieven zijn
behoudens prijswijzigingen van leverancier.
Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
Bij bruiloften zit een mini-album bij de totaalprijs inbegrepen. Indien klant dit wenst, is
het, tegen betaling van een meerprijs, mogelijk om dit album uit te breiden.
Artikel 16 Klachten
Klant dient klachten over de geleverde diensten en fotoproducten binnen 7
kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te
maken. Fotograaf streeft ernaar binnen 48 uur op klachten te reageren.
Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te
worden gemaakt, zodat deze klachten op het moment zelf hersteld kunnen worden.
Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd
op basis van het gebruikelijke uurtarief.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
Artikel 17 Geschilbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het
geschil onderling te beslechten.
De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin fotograaf is gevestigd,
tenzij de wet anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen 12 kalendermaanden.